Act and Speak – Učit se cizí jazyk není žádné drama. Nebo ano?

Samotný název je velice výmluvný: hraj a mluv. Přesně o to jde v metodě výuky jazyka prostřednictvím dramatu, vypracované učitelkou angličtiny Barborou Dočkalovou, zakladatelkou jazykové školy Jeviště. Podle té nejsou žádné herecké zkušenosti zapotřebí. Cílem totiž není zapamatovat si repliky a co nejlépe je odříkat, nýbrž učit se v akci, hrát v různých situacích a rolích podle scénáře i improvizovat.

Co je tedy principem?

Využívat divadla k výuce cizího jazyka není novinkou, avšak v současné době, kdy vzkvétají alternativní metody, je to čím dál oblíbenější. Přístup žáků, kterými mohou být jak děti, tak dospělí, k replikám, scénám i celým hrám je dynamický a kreativní, očekává se od nich velká aktivita a samostatnost. Děti například hádají, co bude v další scéně, nebo z vybraných replik sestavují nové scény a situace, starší studenti pracují s úryvky z různých divadelních her či vytvářejí své vlastní texty.

Tato metoda, při níž je přípravný proces stejně důležitý jako výsledná prezentace, rozvíjí improvizační dovednosti a tím i schopnosti komunikovat a rychle reagovat. Při přednesu, doprovázeném výraznou intonací, se zlepšuje výslovnost. Hraní rolí navíc pomáhá zejména dospělým studentům zbavit se strachu či nervozity z používání cizího přízvuku. Speciální gramatické scénáře, většinou s humornou zápletkou, zase vedou k rozvoji znalostí gramatiky.

Jak se vyvarovat dramatu a v čem naopak tkví úspěch?

Aby byl tento druh výuky pro studenty zábavou a přínosem, musí být dodržována jistá pravidla. Neexistují role hlavní a vedlejší, všichni musí mít stejný prostor bez ohledu na to, na jaké jsou jazykové či herecké úrovni. To s sebou přináší problém, že ne každá hra je pro Act and Speak vhodná. Autorka metody Barbora Dočkalová je tedy zároveň autorkou originálních her, ke kterým vymýšlí i vlastní písně, texty a cvičení.

Další zásadou je, že si všichni studenti zkouší všechny postavy a teprve v druhé polovině procesu jsou role obsazeny konkrétními „herci“. Dle Dočkalové je díky tomu celý proces zajímavější a žáci se toho během něj naučí mnohem více.

Nejdůležitější principy a pravidla metody Act and Speak jsou shrnuty v následujícím desateru.

Desatero Act and Speak

  1. Studenti se učí cizí jazyk prostřednictvím divadla.
  2. Činnosti v rámci kurzů zahrnují různé druhy improvizace, hraní podle scénáře, psaní a režírování scén. Zvláštní pozornost je věnována hraní v ucelených divadelních produkcích.  
  3. Proces přípravy prezentace či představení je stejně důležitý jako výsledný produkt – vystoupení. Zkouška (lekce) tedy stojí v centru pozornosti a musí být maximálně přínosná pro všechny její účastníky bez ohledu na míru jejich hereckého talentu.
  4. Všechny divadelní techniky a materiály jsou přímo vytvořeny nebo adaptovány na výuku cizích jazyků. Každá role ve scénáři poskytuje dostatek jazykového materiálu k učení a každá role je důležitá pro děj. (Mezi herci neexistuje hierarchie.) Scénáře jsou hodnotné jak po stránce dramatické (akce, napětí, humor), tak po stránce jazykové (velké množství užitečných slov a frází).
  5. Divadelní hry pro děti obsahují pouze krátké repliky a svěží dialogy, písničky a rýmy.  Jazyk je vždy úzce spjat s dramatickou akcí (neexistují dlouhé monology nebo abstraktní promluvy). Ke scénářům dostávají děti zábavná jazyková cvičení (křížovky, komiksy apod.)
  6. Gramatika je prezentována a prožívána v konkrétních scénách a situacích. Používáme speciální gramatické scénáře – kratičké hry objasňující užití určitého gramatického jevu, zasazeného do smysluplného dialogu. Tyto scénáře studenti při hodinách inscenují, přičemž si text plně osvojí a zažijí. Schopnost pohotově utvořit určitou konstrukci jde tedy ruku v ruce s konkrétní zkušeností s jejím použitím a významem.
  7. V prvních dvou třetinách nácviku ucelené hry zkouší všichni všechno. Každý má dostatek příležitostí zahrát si všechny postavy ze scénáře, přibrat jejich řeč do svého repertoáru a zjistit, která z rolí mu nejlépe „sedí“. Konečné obsazení přichází na řadu až v době, kdy se studenti se scénářem dobře seznámili a částečně ho ovládají, překonali případný ostych a odhalili svá nadání.
  8. Náplní lekcí jsou dramatické hry, komunikační a jazyková cvičení a většinou též písničky. Prostřednictvím těchto činností se studenti seznamují s jazykem hry a učí se jej s jistotou používat v různých situacích. Hravou formou si tak postupně zapamatují většinu replik již na zkouškách.
  9. V poslední třetině kurzu (po přidělení rolí) mají lekce podobu divadelních zkoušek v tradičním slova smyslu, kdy se herci podrobně zaměřují na jednotlivé scény a postavy.
  10. Kurz končí veřejným představením. 

 To act and speak or not to act and speak? That is the question.

Není pochyb o tom, že tato metoda má velký potenciál vnést do hodin cizího jazyka prvky zábavy, akce a dynamického rozvoje. Studenti jsou do výuky intenzivně začleňováni, nesedí na místě a nepřijímají pasivně vědomosti, nýbrž se pohybují a sami stále něco aktivně vytvářejí. To, že má každý student stejný prostor, pomáhá k rovnoměrnému zapojení, nezaručuje to však rovnoměrné nadšení. Hraní rolí totiž může být pro někoho příliš stresující, tím spíše z toho důvodu, že nácvik scén vede k závěrečnému představení. Je nutné minimalizovat nátlak na perfektní výkon, obzvlášť v případě trémistů, a investovat co nejvíce času a energie do zkoušení různých rolí a vhodného výběru té nejlepší pro každého studenta.

Má-li Act and Speak fungovat skutečně tak, jak bylo původně Barborou Dočkalovou zamýšleno, je nezbytností využívat adekvátních her. Jak již bylo v článku zmíněno, zakladatelka metody takové hry sama napsala, není však dáno, že ty jediné se pro výuku pomocí Act and Speak hodí. Je ovšem třeba mít při výběru scén či celých divadelních her na paměti, že by měly studentům nabídnout bohatost na slovní zásobu, přiměřenou jazykovou úroveň a rovnoměrnost replik. Hry také musí doprovázet komunikační a jazyková cvičení, systematicky rozvíjející jazykové dovednosti studentů.

Act and Speak je metoda časově náročná pro každodenní výuku cizího jazyka, avšak její prvky mohou být pro běžné hodiny velmi přínosné; v plném rozsahu je pak metoda Act and Speak vhodná v podobě jazykového kurzu, který nabízí jazyková škola Jeviště, jehož zakladatelkou je sama autorka této metody a zároveň absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Barbora Dočkalová. Ta aktivně šíří svou metodu dál a pořádá i školení a semináře pro učitele. Více informací o této škole i o samotné metodě naleznete na www.jeviste.cz

 

Autorka: Mgr. Žaneta Voldánová

Redakce Jazyky.com

Přidat komentář