111 Testů AJ5 nová učební pomůcka pro angličtinu

Je unikátní, je multimediální a dětem se líbí. 335 audionahrávek a 433 obrázků v rozmanitých úlohách. Žáci ji dostanou i na doma. Škole se cena pomůcky časem vrací, takže ji nestojí nic!

Nová učební pomůcka!

  • celý objem učiva AJ v 5. ročníku ZŠ
  • fixace a opakování učiva, přezkoušení znalostí
  • příprava na jakékoliv testování a zkoušky z AJ
  • pro všechny PC a tablety, není potřeba internet
  • záruka úpravy při změně RVP a vzdělávacích standardů

Odborná recenze na multimediální pomůcku „111 Testů AJ5 ED 2013“. Výrobce: 111 Tablet School s.r.o.

PhDr. Petr Chalupský, Ph.D., vedoucí katedry AJ, PdF, UK Praha

111 Testů AJ5 je multimediální učební pomůcka pro žáky 5. ročníku ZŠ, jejímž cílem je zefektivnit a individualizovat výuku AJ. Tato pomůcka pokrývá rozsah učiva AJ v 5. ročníku ZŠ a je určena jak pro školní výuku, tak pro samostatnou domácí přípravu žáků. Je tvořena souborem 111 testů a je ji tedy možné použít i jako prostředek výuky i diagnostiky dosažené jazykové úrovně žáka, navíc poskytuje i zpětnou vazbu uživateli, který si může po každé otázce či úkolu zkontrolovat správnost svého řešení. Jednotlivé testy mají rozmanitou podobu – kvízy, doplňovačky, multiple-choice, řazení slov, překlady, přiřazování k obrázkům, atd. Grafika testů je barevně i designově zajímavá, pestrá, ale ne křiklavá či podbízivá. Multimediálnost a interaktivnost pomůcky jí umožňují rozvíjet hned několik jazykových dovedností najednou, zejména čtení, poslech, psaní, slovní zásobu, výslovnost, gramatické jevy, ale i „jazykovou logiku“, tedy přemýšlení v osvojeném jazyce. Testy pracují se situacemi z reálného života žáků, z jejich vlastní zkušenosti, a se zájmy a koníčky pro tuto věkovou kategorii charakteristickými. Předností je také to, že audio pasáže jsou namluveny dětmi obdobného věku, jsou tedy srozumitelné a žákům i po akustické a intonační stránce blízké.

(Zde následují formální a jazykové připomínky, které byly zapracovány v rámci druhé korektury, pozn. redakce.)

Přes tyto drobné výhrady jsem přesvědčen, že jednotlivé testy jsou zajímavé, adekvátní, obsahově i metodicky dobře strukturované. Proto může 111 Testů AJ5 být velmi dobrou a účinnou učební i testovací pomůckou anglického jazyka nejen pro žáky 5. třídy ZŠ, ale i jejich rodiče a učitele.

111 Testů AJ5 – multimediální učební pomůcka pro žáky 5. tříd základní školy pro předmět anglický jazyk

Mgr. Josef Nevařil, Ph.D., vedoucí katedry AJ, PdF, UP Olomouc

Předložený materiál obsahuje 111 testů, úloh, určených žákům 5. tříd ZŠ k procvičování různých aspektů anglického jazyka (především poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní projev, slovní zásoba, gramatické jevy).

Ovládání CD je jednoduché, žáci by měli být schopni bez větších obtíží s materiálem pracovat samostatně ať už ve škole, nebo doma. K tomu přispívá i fakt, že pro zadání jednotlivých úloh byla zvolena čeština, tedy mateřský jazyk žáků i jejich rodičů, kteří tak budou moci svým dětem v případě nutnosti poradit i tehdy, pokud angličtinu sami neovládají.

Dalším pozitivem je fakt, že materiál poskytuje okamžitou zpětnou vazbu. Žáci mohou vzápětí po vyřešení úlohy zjistit, jak úspěšní byli, které odpovědi mají správně a které ne. Zároveň mají vždy možnost chybně zodpovězené otázky řešit znova a dosáhnout tak na lepší hodnocení. Hodnocení je vždy vyjádřeno procentem správných odpovědí a někdy také slovy např. „Správně! :)“, „Ne, zkus to znovu“, atd. což přispívá k jeho srozumitelnosti (žáci 5. tříd ještě nemusí znát procenta).

Z pedagogického hlediska má předložený materiál dva nedostatky:

  • učiteli není umožněno zpětně vyhodnotit, které úkoly, s jakým úspěchem a kolikrát žáci řešili. Materiál tedy nelze využít k diagnóze problémů, které žáci s učením se cizímu jazyku mohou mít. (Technicky v současnosti není možné, pozn. redakce).
  • úlohy zaměřené na ústní projev vyžadují od žáků sebehodnocení, což objektivně není v jejich silách. Tyto úlohy by měly být koncipovány tak, aby hodnocení ústního projevu prováděl spolužák, rodič nebo učitel. (V těchto úlohách bylo v tomto směru doplněno zadání, pozn. redakce.)

Celkově lze materiál hodnotit kladně, jistě má potenciál plnit cíle, které si jeho autoři vytyčili, tedy být účinnou učební pomůckou, která bude sloužit žákům 5. tříd a pomůže jim zvládnout nástrahy učení se anglickému jazyku.

(Zde následují formální a jazykové připomínky, které byly zapracovány v rámci druhé korektury, pozn. redakce.)

Originály recenzí, videoukázka a další informace jsou zveřejněny na internetových stránkách vydavatelství 111 Tablet School.

Přidat komentář